غرفه سازی نمایشگاه

معمولاً غرفه های نمایشگاهی خاص که ساخت و ساز می شود مورد نظر شرکت هایی می باشد که با هدف متمایز بودن از رقبا در نمایشگاه شرکت می کنند.