تیزر تبلیغاتی یک تکنیک برای ارائه آگهی اعم از تلویزیون، رادیویی یا رسانه محیطی و چاپی می باشد. و یا اصطلاحاً به رفتاری گفته می شود که با کامل نشان ندادن چیزی یا کامل نگفتن حرفی در فرد مقابل ایجاد حس کنجکاوی می کند.

01 02