تعریف تندیس

تندیس بمعنی تن مانند است، چه دیس بمعنی مانند باشد و بمعنی صورت و تمثال و پیکر و کالبد و قالب و جثه نیز آمده است اعم از انسان و حیوانات دیگر.

کاربرد تندیس

تبلیغات اصولا شاخه های بی نهایتی را داراست. یکی از انواع هدایای تبلیغاتی –تندیس تبلیغاتی میباشد. این نوع هدایای تبلیغاتی بصورت ویژه میباشد. برای مثال در برنامه های تلویزیونی بارها و بارها مشاهده کرده ایم که یک شخص خاص را دعوت کرده و بعد از مصاحبه و پایان برنامه تندیس تبلیغاتی با ذکر نام برنامه تقدیم به مهمان برنامه می شود. این نوع هدایای ارزش معنوی بسیار زیادی را برای دریافت کننده هدایای دارد. تندیس تبلیغاتی ممکن از در مکانهای خاص هم استفاده شود برای مثال یک شرکت تولیدی به نمایندگی های فروش خود تندیسی برای سپاس و تشکر تقدیم می کند. تندیس تبلیغاتی نوعی تشکر و قدردانی از مخاطبین خاص ما می باشد و تقریباً جزو هدایای تبلیغاتی خاص می باشد.